انکشاف پتلون پیتل

Description

انفیکشن د MF-RF انفیکشن سره د حرارت کولو کولو فرنس سره پیتل کول

د خټکی کښل

 

 

 

 

 

 

د پیتل داخلولو خټکي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د پیسو اچولو مسو او پیتل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د مسو د پخې کولو فابریک