اوه! دا پا beه نشی موندلی.

داسې ښکاري چې پدې ځای کې هیڅ ونه موندل شو. شاید د لټون هڅه وکړئ؟