د ګمرکي انکشاف کولو حرارتی غوښتنلیکونه

Description

د ګمرکي انکشاف کولو حرارتی غوښتنلیکونه

د انټرنېټ هیات د ګمرکونو غوښتنلیک موخه داده چې هر اپلیټ ته د انټرنټ حرارتي ګټو ډیرې ګټې راوړي چېرته چې حرارتي ودې ته اړتیا وي.