د کیمیاوي رګونو لپاره د حرارتی حرارتی | د بیچ عاملونه د هر ډول مایع پروسس لپاره دقیق دقیق د تودوخې میتود شتون لري.