د ایلومینیم بلیټ تشناب

ایلومینیم بلیټ حرارتی تجهیزات

دوامداره المونیم بلیټ د حرارت کولو / المونیم الملوز بلیټ هیټر د حرارتی المومینیم بیلی / سلایډونو / بارونو لپاره د ګرم جوړیدو دمخه، د ویستل کولو، ګرمو څاڅکو او کاٹلو څخه مخکې.