د پیژندلو سختوالی داخلی

داخل کول د داخلي کنډک سطحي درملنه سختوي

داخل کول د حرارتي سختۍ داخلي

 

 

 

 

 

 

 

داخل کول حرارتی داخلی

 

 

 

 

 

 

داخل کول - حرارتی - فولډر داخلی